ناودونی ریش لاستیکی و ژله ای

ناودونی ریش f و  fh  کوچک و بزرگ

ناودونی ریش ژله ای f و  fh  کوچک و بزرگ

ناودونی ریش لاستیکی

 ناودونی fh